Venäjänajokoirayhdistys ry
Venäjänajokoirayhdistys ry


Kennel.fi

VENÄJÄNAJOKOIRAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT:

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Venäjänajokoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Kajaani. Kokouskieli on suomi, pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:hyn.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää venäjänajokoiran käyttöominaisuuksia, sekä rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ajokokeita, näyttelyitä ja antaa kasvattajille jalostusneuvoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeen panna asianomistajan luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen jäseniä ovat kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen, vuosijäsenet, perhejäsenet,kannattavat jäsenet ja ainaisjäsenet. Perhejäsenksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosi- tai ainaisjäsenen perheeseen ja asuu samassa taloudessa hänen kanssaan. Ainaisjäseneksi hyväksytään vuosijäsen, joka maksaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa, eikä hän voi kuulua yhdityksen hallitukseen.

Vuosijäsenet, ainaisjäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus jäsenmaksun kirjautumisen jälkeen seuraavassa kokouksessa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdityksen toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhditystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosijäseneltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun, sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekkin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kakis (2) vuotta. Erovuoroiset arvotaan ensimmäisellä kerralla, erovuorossa kolme jäsentä kerrallaan.

Hallitus valitseen keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottamalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnatarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhditstyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdityksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihe olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosijäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, ainais- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kullakin äänioikeutelulla jäsenellä on mahdollisuus edustaa poissa olevia äänioikeutettuja jäseniä valtakirjalla, kuitenkin enintään yksi (1) valtakirja/henkilö.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, Venäjänajokoirayhdistys ry:n tai Suomen Ajokoirajärjestö ry:n julkaisussa.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoavio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Käsitellään muut mahdolliset asiat joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Vuosikokoukselle tehdyt esitykset tulee olla hallituksella vuosikokousta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kalenterivuoden loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarjoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Päivitetty 27.04.2019.

 

 

 

 

 

Tämä sivusto on rakennettu Kennel.fi -kotisivujärjestelmällä.

Kaakon Nettipalvelu Oy